🌺 DROP SEVER TL SÁT THẦN
---------------------------------------------------
8/3

🛑 Drop Sever :
▪️ Sát Tinh : xuyết long thạch , giọt lệ rồng , ngọc 6 , Long văn , chú văn + CLD
▪️ Tứ Tuyệt Trang : xuyết long thạch , Nguyên Liệu Điêu Văn + CLD + Huyền cơ dược trần + ngọc 6 , phiếu ĐMP ,hàn băng tinh tiết , Long Văn , chú văn
▪️ Huyền Vũ Đảo ,Thương Sơn ,Võ Di ,Thảo Nguyên, Kính Hồ: xuyết long thạch , Nguyên Liệu Điêu Văn ,ngọc 6 , CCHTP
▪️ Ác Tăc Ác Bá ,Mã tặc : dược trần, chú văn , kim tàm ti ,han băng ,ngọc 6 ,
▪️ Boss Ác Tặc Ác Bá : CCHTP , chướng cự , Long Văn
▪️ Đoạt bảo mã tặc : Chướng cự , CLĐ , Long Văn
▪️ QTVL ,HHV : Trùng lâu chi lệ, Hàn băng ,phiếu DMP ,xuyết long thạch ,CLD , Long Văn , Chú Văn
▪️ Thúc Hà Cổ Trấn : chuyển tính đan ,thẻ đổi tên ,CLD , Môn phái chuyển hóa lệnh , ngọc 7 , Trùng lâu chi lệ, bảo thạch trác khắc
▪️ Thiếu Thất Sơn : Giọt lệ rồng + hàn băng tinh tiết , thần binh phù cấp 3 ,ngọc 6 , chú văn , long văn, CLĐ, phiếu ĐMP
▪️ tầng hoàng địa cung 3 : Huyền Hạo Ngọc
▪️ Quái Ngân nga : Nhật ký quái vật
▪️ Quái Tuyết Lang Hồ : Thú cưỡi huyền hoá đan
▪️ Phiêu miễu phong : Giọt Lệ Rồng + Thần binh phù cấp 3 , CLĐ + hàn băng tinh tiết , ngọc 6 , chú văn , long văn , phiếu ĐMP
▪️ Map train Hạn Huyết Lĩnh : huyền cơ dược trần , kim tàm ti
▪️ Thủy Kính Hồ + Kính Hồ boss VIP : săn sét trùng lâu ,tiềm năng trân đan ,áo thú môn phái, trùng lâi chi lệ , CCHTP, bảo thạch trác khắc
▪️ Yến vương cổ mộ 1-9 + tầng hoàng địa cung 1-5 : ngọc 6, CLD , hàn băng , CCHTP , phiếu đmp
▪️ Boss Bàn Cổ 20h đến 22h hàng ngày : ngọc 7 , trùng lâu chi lệ , CCHTP , bảo thạch trác khắcTin tức khác

🌺 Even đua top Open
---------------------------------------------------
20/9
🌺 Open khuyến mại 100% giá trị thẻ nạp
---------------------------------------------------
2/1
🌺 DROP SEVER TL SÁT THẦN
---------------------------------------------------
8/3